KLAUZULA INFORMACYJNA
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
ZESPÓŁ PROJEKTOWY AWART
Z SIEDZIBĄ W STALOWEJ WOLI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART.13 RODO
(GDY DANE SĄ ZBIERANE OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ)

1. Administrator Danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Projektowy AWart s.c. z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Hutniczej 12B/53, 37-450 Stalowa Wola, tel.: (+48) 15 842 35 95, adres poczty elektronicznej: zwany dalej „Administratorem”.

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO można kontaktować się z Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych w Zespole Projektowym AWart s.c. pisząc na adres email: lub listownie na adres: Zespół Projektowy AWart, ul. Hutnicza 12B/53, 37-450 Stalowa Wola.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:

1. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Projektowego AWart s.c;

2. wypełniania obowiązków prawnych Administratora,

3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią,

4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in: podmioty, które świadczą na rzecz Administratora wysyłkowe, informatyczne, usługi prawne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów, biegli rewidenci, instytucje np. ZUS, Urząd Skarbowy.

5. Okres Przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych lub ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub gdy ustalimy, że dane się zdezaktualizowały,
 • jeśli przekazujący swoje dane nie chce byśmy przetwarzali jego dane osobowe w celach wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,

7) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,

8) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Zespół Projektowy AWart s.c, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,

9) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,

11) w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 14 RODO
(POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB INNY NIŻ
OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ – KONTRAHENCI)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Projektowy AWart s.c. z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Hutniczej 12B/53, 37-450 Stalowa Wola, tel.: (+48) 15 842 35 95, adres poczty elektronicznej: zwany dalej „Administratorem”.

2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO można kontaktować się z Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych Zespołu Projektowego AWart s.c. pisząc na adres email: lub listownie na adres: Zespół Projektowy AWart, ul. Hutnicza 12B/53, 37-450 Stalowa Wola.

3) Pani/Pana dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego kontrahenta, którego Pani/Pan reprezentuje i/lub jest Pani/Pan pracownikiem, lub pozyskane są przez nas z rejestrów publicznych (np. KRS, CEIDG), w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który Pani/Pan reprezentuje i/lub którego jest Pani/Pan pracownikiem.

4) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).

5) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, a w szczególności zawarcia i wykonywania umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentuje Pani/Pan i/lub którego jest Pani/Pan pracownikiem, ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy handlowej, w tym m.in. z zakresu usługi prawnej, biegli rewidenci, notariusze, a także właściwe organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i/lub wykonywania umowy handlowej. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń.

8) Informujemy, że w procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

10) W każdej chwili może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.